The Naked Saint

1200px-Naga_Sadhus_-_Gangasagar_Fair_Transit_Camp_-_Kolkata_2013-01-12_2821

Naked Sadhus, Kolkata

Bookmark the permalink.